Vastus Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministrile 22.01.2004 saadetud avalikule kirjale30.01.2004


Austatud

Peeter Russak, OpenOffice.org eestindamise projekti juht

Henrik Veenpere, Offline.ee juhatuse liige

Tiit Tilk, “Arvutiõpik OpenOffice.org 1.1” koostajaAvalikus kirjas teatate, et Microsoft Office’ile võrdväärse funktsionaalsusega, tasuta ja piiranguteta eestikeelse OpenOffice.org 1.1 saaks koolides kasutusele võtta juba täna. Kirjeldate probleeme, mis on seotud Microsoft Office’i kasutamisega ja viitate arvukale vabavara toetajate hulgale, kes on valmis abistama ning tuge pakkuma OpenOffice’iga seotud probleemide korral.


Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on luua võimalusi, mis aitaksid koolide lõpetajatel ühiskonnas edukalt toime tulla. Infotehnoloogia valdkonnas tähendab see kindlasti oskust kasutada arvutit ja enamlevinud arvutiprogramme. Samas ei tähenda arvutiõpe vastavate teadmiste ja oskuste mehhaanilist vaid sisulist omandamist, alge loomist võimalikuks edasiseks arenguks. Enamuse jaoks on arvuti ja selle rakendusprogrammid siiski vaid tööriist uute väärtuste loomisel. Seda tööriista hinnatakse eelkõige kasutusmugavuse, töökindluse, kasutajatoe olemasolu ja hinna järgi.


Ministeerium püüab koostöös erinevate osapooltega saavutada koolidele vajaliku tarkvara soetamiseks võimalikult soodsaid tingimusi. Kirjas viidatakse koostööprogrammile Microsoft’iga, mille alusel saavad koolid ja õpetajad õppetöö läbiviimiseks oma kooli- ja koduarvutitesse tasuta installeerida WindowsXP ja väga väikese tasu eest MS Office’i tarkvara. Laiendamaks õppurite ja õpetajate silmaringi ning oskusi vabavara osas (sh OpenOffice) on ministeeriumi IT ainenõukogu möödunud aasta lõpul kavandanud vastavad tegevused. Valmistatakse ja jagatakse kõigisse koolidesse vabavara tutvustav CD, arvutiõpikus on suurendatud vabavara käsitleva osa mahtu, planeeritud on ressursid vajalikeks tõlketöödeks ja toe tagamiseks. Tiigrihüppe Sihtasutuse koduleheküljel reklaamitakse ja tutvustatakse Tiit Tilga OpenOffice’i õpikut.


Seega peab ministeerium vajalikuks OpenOffice’i eestindamist ja levitamist. Samas peame arukaks neutraalset poliitikat – kool/omavalitsus valib ise õppevahendid vastavalt oma võimalustele. Me peame oluliseks 100% legaalse tarkvara kasutamist ja arvutihariduse andmist võimalikult eesti keeles.


Aitäh kirja autoritele ettepanekute eest. Loodan, et te võtate ühendust ministeeriumi vastava valdkonna üksuste – Tiigrihüppe Sihtasutuse ja IT ainenõukoguga, et rakendada oma energia, ideed ja abi õppureile paremate teadmiste, oskuste ning võimaluste andmiseks.


Lugupidamisega,Toivo Maimets

Haridus- ja teadusminister