Avalik kiri Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrile

22.01.2004

Vaba kontoritööpaketi OpenOffice.org arendajate ja kasutajate eesti kogukonna liikmed jälgivad huviga eesti arvutiharidust mõjutavaid otsuseid:

18.12.2003 - Koostööprogramm “Partnerid õppimises” - tarkvaraturu liidri Microsofti toetus vabariigi koolidele järgneval 5 aastal ja

10.01.2004 EPL „Keeleplaan toob kooli eestikeelse tarkvara“, milles nähakse keelestrateegia eesmärgiks seatud koolide eestikeelsele tarkvarale üleviimise maksumuseks miljoneid kroone.OpenOffice.org on hetkel suurim vaba tarkvara projekt, mille raames valmib avatud lähtekoodil põhinev ja avatud standardeid ning failiformaate toetav kontoritööpakett. Eestikeelse OpenOffice.org-i valmistamise, täiendamise ja levitamisega seotud isikute grupp soovib edastada järgmise informatsiooni: 1. OpenOffice.org 1.1 kasutuselevõtuga vabariigi koolides saaks alustada eestikeelse arvutitarkvara masskasutusega juba täna.

 2. Arvutiharidus ei tohiks jääda ainult eestikeelseks ega ainult ingliskeelseks, vaid peaks sisaldama mõlemat, „doseerituna“ sobivatesse kooliastmetesse.

 3. Senise arvutihariduse puudusena tuleks näha ainult ühe valitseva tootja tarkvara liialt masinlikku omandamist. Laialdane ühe tootja tarkvara õpetamine süvendab õpilastes abitust hilisemal arvutiga töötamisel ja kahandab nende valikuvõimalusi tulevikus, samuti tingib vajaduse alustada arvutiõpet näiteks insenerierialadel (mis on kuulutatud valitsuse poolt lähema aja prioriteediks) praktiliselt nullist. Täna valitsevale MS Office'ile samaväärse OpenOffice.org-i õppe lisamisega astuksime sammu arvutihariduse universaalsuse suunas.

 4. OpenOffice.org on multiplatvormne tarkvara, mis töötab juba täna eestindatuna operatsioonisüsteemidel Windows ja Linux ning mille ingliskeelne versioon on olemas operatsioonisüsteemile Solaris, järgmised versioonid ka MacOSX-ile. Nii säilib kasutusvõtted omandanul võimalus valida erinevate operatsioonisüsteemide vahel.

 5. Microsofti poolt pakutav tänuväärne toetus lahendab tarkvaraprobleemid koolides, kuid seab täiendava surve õpilaste kodudele. Positiivse arenguna on jõudnud arvutid paljudesse peredesse, kuid vajalik kulutus umbes poole uue arvutikomplekti hinnast maksva MS Office ostuks koduarvutisse tehakse harva. Ometi vormistatakse kodudes töid nii nagu koolis nõutud või õpetatud, kasutades ilmselgelt samu kuid valdavalt illegaalseid vahendeid. OpenOffice.org sisaldab Microsoft Office'iga igati võrdväärset funktsionaalsust, kuid pakub seda tasuta ja ilma igasuguste piiranguteta.

 6. Jälgides Eesti väliskaubanduse bilanssi, ei saa me jääda ükskõikseks isegi siis, kui üha kasvav heaolu võimaldaks osta koolis õpetatava tööprogrammi ka enamikesse koduarvutitesse.

 7. Edukast vaba tarkvara juurutamisest ilmub teateid kogu maailmast ja sarnased eesmärgid on seatud kaugemas perspektiivis ka Eesti avalikule haldusele. Uue poliitika nimel töötav juhtiv valitsuspartei on seadnud eesmärgiks valitsuskulude vähendamise. Vaba tarkvara kasutuselevõtt infotehnoloogia vallas, mida on juba aktsepteerinud Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium ja Rahandusministeerium, oleks üheks lihtsaimaks ja kiireimaks eesmärgi saavutamise viisiks.

 8. OpenOffice.org-i kohalikele oludele sobivaks parendamine, vajaminevate lisamoodulite loomine, uute versioonide ja abiinfo tõlkimine, vastavasisuline koolitus, kasutajatoe pakkumine jne annavad tulevikuperspektiivis tööd meie endi IT-ettevõtetele, tulemus oleks aga kasulik kõigile kasutajatele.

 9. Seni standardiks peetud MS Office'i failiformaadid (.doc, .xls jne) on oma suletud (salastatud) kirjelduste tõttu avalikuks kasutamiseks (nt dokumentide avaldamiseks Internetis) sobimatud, kuna võivad edastada tundlikku, mitte kõigile lugemiseks mõeldud informatsiooni. Lisaks seavad suletud failiformaadid jäigad piirangud loodud dokumentide hilisemale töötlemisele (dokumendihaldus jne). Ehkki ka Microsoft on arendamas avatud standardil põhinevaid uusi formaate, jääb erinevus avatud lähtekoodil põhineva vaba tarkvara ja kommertstarkvara vahel põhimõtteliseks. Vaba tarkvara erineb hetkel domineerivast suletud tarkvara mudelist selle poolest, et vaba tarkvara puhul annavad autorid lisaks loodu piiramatule kasutusõigusele kaasa ka õigused loodut uurida ja oma vajadustele vastavaks kohandada. Suletud tarkvara puhul muud õigused peale (sageli tasulise) kasutusõiguse puuduvad.

 10. Vaba tarkvara pooldajate hulgas on arvukalt väga häid spetsialiste, kes on valmis abistama tekkivate probleemide korral, vastama kasutajate küsimustele jne. Seda näitab ka juba olemasolev vabatahtlikus korras loodud eestindus, mis on leidnud kasutajate poolt laialdase heakskiidu.

 11. Hetkel töötavad vabatahtlikud arendajad ja eestindajad põhjusel, et neil endil ja/või teistel on loodut vaja, tehtav tundub neile õige ja valmistab rahuldust, kuid sellisel moel loomine edeneb piiratud kiirusel. Riigipoolne tunnustus ja toetus võimaldaks oluliselt kiirendada hetkel veel lõpetamata või puuduvate eesti-spetsiifiliste osade (abitekstide tõlge, haridusasutustesse levitamine jne) valmimist.

 12. Eestikeelse OpenOffice.org-i õpetamiseks on värskelt ilmunud ka õpik – Tiit Tilga loodud „ARVUTIÕPIK OpenOffice.org 1.1“ - esimene prooviversioon võimalikust õpikukandidaadist koolidele, mille autor koostas 1999.a. kooliõpikuks kinnitatud MS Office-it käsitleva raamatu (4 korda trükitud - kokku 31 tuhat eksemplari) asendajaks tänasesse päeva.

Käesoleva pöördumise koostamise käigus laekus osalejatelt veel mitmeid väärtuslikke ideid ja ettepanekuid, mille pikemad detailsed kirjeldused esitaksime edaspidise infovahetuse käigus.Loodame teiepoolsele abile lühidalt esitatud teabe viimisel koolideni ja oleme alati valmis jagama täiendavaid selgitusi.

Lugupidamisega ja koostööle lootes,OpenOffice.org eestindamise internetipõhise vestluslisti liikmete nimel
Peeter Russak, OpenOffice.org-i eestindamise projekti juht
e-mail: peeter.russak@tkwcy.ee, tel 050 53071Vaba tarkvara levitamisega tegeleva mittetulundusühingu Offline.ee liikmete nimel
Henrik Veenpere, juhatuse liige
e-mail: henrik@offline.ee, tel 050 66092Tiit Tilk, „Arvutiõpik OpenOffice.org 1.1“ koostaja
e-mail:
tiit@kuressaare.ee, tel 051 72505